FAQs Complain Problems

Act, law and directives

Post date Document आर्थिक वर्ष कानुनको किसिम स्वीकृत मिति स्वीकृत गर्ने निकाय कानूनको लिङ्क
२०७८ सालमा जयपृथ्वी नगरपालिकामा बनेका ऐन,नियम,निर्देशिका,कार्यविध तथा मापदण्डहरू 06/07/2022 - 07:41 PDF icon उर्जा विकास उप-समिति गठन तथा सन्चालन कार्यविधि,२०७८.pdf, PDF icon जयपृथ्वी नगरपालिकाको नवीकरणीय उर्जा नीति,२०७८.pdf, PDF icon जेष्ट नागरिक परिचय पत्र वितरण गर्न बनेको ऐन.pdf, PDF icon नगर प्रहरी कार्यविधि,२०७८.pdf, PDF icon राजश्‍व परामर्स समिति सन्चालन कार्यविधि,२०७८.pdf, PDF icon वन ऐन.pdf, PDF icon साना सवारी साधान ईजाजत पत्र सम्बन्धि कार्यविधि,२०७८.pdf, PDF icon हानिकारक प्रचलन अन्त्य सम्बन्धि नीति,२०७८.pdf, PDF icon लैङ्गिक समानता र समावेशिकरण नीति,२०७८.pdf, PDF icon अल्पकालिन महिला सुरक्षित आवासगृह-सेवा केन्द्र सन्चालन तथा व्यावस्थापन कार्यविधि,२०७८.pdf, PDF icon महिला सुरक्षित आवासगृह आकस्मिक कोष सन्चालन कार्यविधि,२०७८.pdf
२०७७ सालमा जयपृथ्वी नगरपालिकाबाट बनेका ऐन,नियम, निर्देशिका,कार्यविधि,मापदण्डहरु 06/07/2022 - 07:39 PDF icon जलस्रोत ऐन.pdf, PDF icon जलस्रोत नियमावली,२०७७.pdf, PDF icon लैङ्गि हिंसा निवारण कोष सन्चालन कार्यविधि,२०७७.pdf, PDF icon स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण कायम गर्ने सम्न्धमा बनेको विधेयक.pdf
२०७६ सालका जयपृथ्वी नगरपालिकामा बनेका ऐन, निर्देशिका, कार्यविधि,मापदण्डहरू 06/07/2022 - 07:33 PDF icon जनचर एवं जलीय जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धमा ब्याबस्था गर्न बनेको ऐन,२०७६.pdf, PDF icon अपाङ्ग भएका ब्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि,२०७६.pdf, PDF icon घर बहाल कर व्यावस्थापन कार्यविधि-२०७६.pdf, PDF icon राजश्व सुधार कार्ययोजना.pdf, PDF icon व्यावसाय कर सम्बन्धि कार्यविधि,२०७६.pdf, PDF icon अल्पकालिन महिला सुरक्षित आवास गृह सन्चालन तथा व्यावस्थापन कार्यविधि,२०७६.pdf
२०७५ सालमा जयपृथ्वी नगरपालिकाबाट पारित भएका ऐन, निर्देशिका,कार्यविधि तथा मापदण्डहरू 05/25/2022 - 16:46 PDF icon अनाथ तथा जोखिम युक्त बालबालिकाका संन्चालन कार्यविधि,२०७५.pdf, PDF icon अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि,२०७५.pdf, PDF icon आन्तरिक आय संकलन कार्यविधि,२०७५.pdf, PDF icon आपतकालिन कार्य सन्चालन केन्द्र कार्य सन्चालन कार्यविधि,२०७५.pdf, PDF icon एकिकृत सम्पति कर व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७५.pdf, PDF icon घ बर्गको निर्माण व्यावसायी इजाजत पत्र सम्बन्धि कार्यविधि.pdf, PDF icon करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि,२०७५.pdf, PDF icon जयपृथ्वी नगरपालिका गुनासो सम्बोधन तथा व्यावस्थापन कार्यविधि,२०७५.pdf, PDF icon जयपृथ्वी नगरपालिकाको आर्थिक ऐन,२०७५.pdf, PDF icon जयपृथ्वी नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि(नियमित गर्ने) ऐन,२०७५.pdf, PDF icon जयपृथ्वी नगरपालिकाको विनियोजन ऐन,२०७४.pdf, PDF icon नगरपालिकाको कृषि व्यावसाय प्रबर्द्वन ऐन,२०७५.pdf, PDF icon न्यायिक समिति ऐन,२०७५.pdf, PDF icon बजार अनुगमन निर्देशिका,२०७५.pdf, PDF icon बालगृह सन्चालन कार्यविधि,२०७५.pdf, PDF icon सडक बालबालिकाको व्यावस्थापन खर्च कार्यविधि,२०७५.pdf, PDF icon सहकारी ऐन,२०७५.pdf, PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन,परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि,२०७५.pdf, PDF icon स्थानीय तहको बार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन,२०७५.pdf, PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि,२०७५.pdf
आ.व. २०७४ सालमा जयपृथ्वी नगरपालिकाबाट बनेका ऐन तथा कानुनहरू 05/24/2022 - 15:41 PDF icon जयपृथ्वी नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थि गर्न बनेको कानुन,२०७४.pdf, PDF icon एफ.एम रेडियो व्यावस्थापन कार्यविधि २०७४.pdf, PDF icon जयपृथ्वी नगरपालिका नगरसभा सन्चालन कार्यविधि,२०७४.pdf, PDF icon जयपृथ्वी नगरपालिकाको आर्थिक ऐन,२०७४.pdf, PDF icon जयपृथ्वी नगरपालिकाको बैठक सन्चालन सम्बन्धि कार्यविधि,२०७४.pdf, PDF icon जयपृथ्वी नगरपालिकाको विनयोजन ऐन,२०७४.pdf, PDF icon नगर कार्यपालिका(कार्य विभाजन)नियमावली,२०७४.pdf, PDF icon नगर कार्यपालिका(कार्य सम्पादन) नियमावली,२०७४.pdf

Pages